စားသုံးသူမ်ားသည္ ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ Yangon Door2Door, Food2U, DeliverInk, Food Panda, Grab Food မ်ားႏွင့္ မွာယူလာသည္ႏွင့္အမၽွ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားသည္လည္း ထိုလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လာၾကသည္။ ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မခ်ိတ္ဆက္ခင္ သင္သိထားရမည့္ အစားအေသာက္ေဘးကင္း စိတ္ခ်ရေရးအတြက္ အခ်က္ ၅ ခ်က္ရွိပါသည္။

1. Pick partners with the right delivery processes

(၁) မွန္ကန္ေသာ ပို႔ေဆာင္ေရးအစီအစဥ္မ်ားရွိသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ပါ။

အစားအေသာက္ပို႔ေဆာင္ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဤသို႔သာလုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသည္ - စားသုံသူသည္ ေအာ္ဒါတင္သည္၊ ပို႔ေဆာင္ေပးမည့္ စက္ဘီးသမားသည္ ‌ေအာ္ဒါသြားယူၿပီး စားသုံးသူဆီသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးသည္။ သို႔ရာတြင္ တျခားသိထားသင့္သည္ အခ်က္မ်ားရွိေသးသည္။

သိထားသင့္သည့္အခ်က္မ်ားမွာ - ပို႔ေဆာင္ေပးမည့္ စက္ဘီးသမားသည္ ေအာ္ဒါကိုမည္သို႔ ကိုင္တြယ္သနည္း။ ဟင္းပြဲမ်ားကို မည္သို႔သယ္ေဆာင္သနည္း။ ပို႔ေဆာင္ခ်ိန္သည္ အမ်ားဆုံး ဘယ္ေလာက္ ၾကာသနည္း။ ေအာ္ဒါလမ္း‌ေၾကာင္းကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ သိနိုင္သည့္ စနစ္သည္  ၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီတြင္ ရွိ၊မရွိ သိထားသင့္သည္။

2. Ensure high food packaging integrity

(၂) အစားအေသာက္ထုတ္ပိုးရာတြင္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကိုသာ အသုံးျပဳပါ။

ပူေႏြးေနသည့္ ဟင္းပြဲမ်ားကို ပို႔ေဆာင္ျခင္းသည္ ခက္ခဲ၍ ဟင္းပြဲ၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ေဘးကင္းမႈကို သက္ေရာက္ေစနိုင္ပါသည္။

Best Foods Real Mayonnaise, Knorr Rostip All-In-One Chicken Seasoning Powderအစရွိသည့္ ၾကာရွည္ခံသည့္ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားကိုသာ သုံးသင့္၍ ပူေႏြးသည့္အစားအေသာက္မ်ားကို ၾကာရွည္ထိန္းထားနိုင္သည့္ အရည္အေသြးေကာင္းသည့္ ထုတ္ပိုးမႈပစၥည္းမ်ားကိုသာ သုံးသင့္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မွာ သင္ႏွင့္ခ်ိတ္ထားသည့္ ပို႔ေဆာက္ေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသည္ ဟင္းပြဲမ်ားပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ပူေႏြးလတ္ဆတ္ေစရန္ အပူခံအိတ္မ်ားအသုံးျပဳျခင္း ရွိမရွိကို ေသခ်ာစြာဂ႐ုျပဳရမည္။

3. Use long-lasting ingredients to avoid spoilage

(၃) ဟင္းလ်ာမ်ား ပ်က္စီးယိုယြင္းျခင္း မျဖစ္ေစရန္ ၾကာရွည္ခံမည့္ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားသာ အသုံးျပဳပါ

ပို႔ေဆာင္ေပးသည့္၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ပင္ ဟင္းပြဲေအာ္ဒါအေရအတြက္မ်ားေနသည့္ အခါမ်ိဳးတြင္ ၾကာရွည္ခံ၍ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား-  Knorr Concentrated Chicken Liquid Seasoning သို႔မဟုတ္ ေဆာစ္အတြက္ Knorr Concentrated Tamarind Sauceမ်ားကို သင့္ရဲ့ နာမည္ႀကီးဟင္းလ်ာမ်ားတြင္ အသုံးျပဳနိုင္ပါသည္။

4. Run inspections for consistent, optimal food safety

(၄) ဟင္းပြဲမ်ား အရသာတစ္သတ္မတ္တည္း ျဖစ္၍ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈအတြက္ အျမဲစစ္ေဆးရမည္။

မလတ္ဆတ္ေသာ ဟင္းပြဲမ်ား ပို႔ေဆာင္မိျခင္း၊ ဆိုင္နာမည္ပ်က္‌ေစ‌နိုင္မည့္ ဟင္းပြဲမ်ား ပို႔ေဆာင္မိျခင္းသည္ စားေသာက္ဆိုင္တိုင္း မၾကဳံေတြ႕လိုသည့္ အေျခအေနမ်ားျဖစ္သည္။

ဟင္းလ်ာမ်ား အတြက္ အရည္အေသြး စစ္ေဆးျခင္း လုပ္ေဆာင္နိုင္သည့္ ၀န္ထမ္းခန႔္အပ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ သင့္ရဲ့ရွိၿပီးသား ၀န္ထမ္းမ်ားကို အစားအေသာက္ေဘးကင္းမႈစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား ျပည့္မွီေစရန္ အစားအစာမ်ားကို မွန္ကန္စြာ ကိုင္တြယ္‌ျပင္‌ဆင္နိုင္ေရး အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ သင္တန္းမ်ားကို တက္ေစျခင္း ျပဳလုပ္သင့္သည္။

5. Make the use of sanitisers, gloves and hairnet compulsory

(၅) လက္ပိုးသန႔္ေဆးမ်ား၊ လက္အိတ္မ်ားႏွင့္ ဆံပင္သိမ္းပိုက္ကြန္မ်ား ကိုအသုံးျပဳေစျခင္း

အစားအေသာက္ေဘးကင္း လုံျခဳံမႈအတြက္ သင္၏ မီးဖိုေခ်ာင္ သန႔္ရွင္းေအာင္ထားမႈသည္ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ အေရးပါသည္။ လက္ပိုးသန႔္ေဆးမ်ား၊ လက္အိတ္မ်ားႏွင့္ ဆံပင္သိမ္းပိုက္ကြန္မ်ား ကို တစ္ေလၽွာက္လုံးအသုံးျပဳသင့္သည္။ ဆိုင္၏၀န္ထမ္းအိမ္သာမ်ားတြင္လည္း အိမ္သာအထြက္တြင္ လက္မ်ားကို ဆပ္ျပာႏွင့္ အျမဲစင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာရန္ သတိေပးဆိုင္းဘုတ္မ်ား ထားရွိသင့္သည္။ 

အထက္ပါနည္းလမ္းမ်ားသည္ အစားအေသာက္မ်ား ပိုးမႊားအႏၲရာယ္ မကူးေစရန္ အကုန္အက်သက္သာ၍ လြယ္ကူစြာ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္နိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္သည္။

ေကာင်းမွန်ေသာ အစားအေသာက်ပို႔သည်႕ ဝန်ေဆာင်မႈသည် စစ်မွန်ေသာ ပါဝင်ပစ္စည်းျမားမွ အစပြဳခြင်းဖြစ်သည်

အစားအေသာက်ပို႔သည်႕ ဝန်ေဆာင်မႈအတွက် ပြင်ဆင်သည်႕အခါတိုင်းတွင် အရည်အေသွးပြည်႕မွီ၍ တာရွည်ခံမည်႕ ပါဝင်ပစ္စည်းျမားကိုသာ ေရွးခၾယ်သင်႕သည်။ Unilever Food Solutions မွ တင်သွင်းေသာ ကုန်ပစ္စည်းျမားကို ေလ့လာလိုက်ပါ။

ဤနေရာတွင် ေလ့လာပါ