ျမန္မာနိုင္ငံ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၏ စစ္ေဆးထုတ္ျပန္ခ်က္အရ မတ္လ (၂၃)ရက္၊ ၂၀၂၀ တြင္  Corona Virus (COVID-19) ေတြ႕ရွိသည့္ရက္ မွစ၍ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းမ်ား အၾကပ္အတည္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ဤသို႔ေသာ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ သင္၏စားေသာက္ဆိုင္သည္ အစားအစာ ဟင္းပြဲမ်ား၊ ဟင္းခ်က္ရာတြင္သုံးေသာ အသုံးအေဆာင္မ်ားႏွင့္ စားဖိုေဆာင္တို႔၏ သန႔္ရွင္းမႈအတြက္ အလုံးစုံေသာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းကို စားသုံးသူမ်ားအား ေသခ်ာမႈေပးနိုင္ရပါမည္။ ဤသို႔ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားသည္ Front of house (FOH) ႏွင့္ Back of house (BOH) တို႔မွ စျခင္းျဖစ္သည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သာဓကမ်ားမွာ ေဒသခံစားေသာက္ဆိုင္မ်ား လက္ရွိအသုံးခ်ေနသည့္ အေလ့အက်င့္ တစ္ခ်ိဳ႕ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားကို သင္၏ စားေသာက္ဆိုင္၌ မွီျငမ္းအသုံးခ်ျခင္း၊ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားပင္ ျပဳလုပ္နိုင္သည္။

ပိုးသတ္ေဆးမ်ားျဖင့္ လက္မ်ားကို သန႔္ရွင္းေအာင္ျပဳလုပ္ပါ

ားေသာက္ဆိုင္အေပါက္၀တြင္ လက္ပိုးသန႔္ေဆးဘူး မ်ားကိုထားျခင္းသည္ သင္၏စားေသာက္ဆိုင္သည္ သန႔္ရွင္းမႈကို ဂ႐ုစိုက္ေၾကာင္း စားသုံးသူမ်ားကို ရိုးရွင္းထိေရာက္စြာ ျပနိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ အပိုထပ္ေဆာင္း ကာကြယ္မႈအတြက္ စားပြဲခုံ တစ္ခုျခင္းဆီတြင္ Chlorhexidine ပါေသာ တစ္ရႉးမ်ားကို လက္လွမ္းမွီရာတြင္ ထားသင့္သည္။

၀န္ထမ္းမ်ားကို မ်က္ႏွာဖုံးအကာအကြယ္မ်ား ေပးပါ

အားလုံးေသာ FOH ႏွင့္ BOH ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ မ်က္ႏွာဖုံးအကာအကြယ္မ်ားကို ေန႔စဥ္တစ္ေလၽွာက္လုံး ၀တ္သင့္သည္။ ဤမ်က္ႏွာဖုံးအကာအကြယ္မ်ားသည္ မည္သည့္၀န္ထမ္းသည္ မသိရွိပဲ ပိုးသည္ေဆာင္သူျဖစ္ပါက ပိုးျပန႔္ပြားျခင္းကို ရပ္တန႔္နိုင္ျခင္း အျပင္ စားသုံးသူမ်ားကို သင္တို႔၏အစားအေသာက္မ်ားသည္ ‌အကာအကြယ္ေပးခံထားရသည္ကို ေသခ်ာမႈေပးနိုင္ျခင္း စသည့္ မွန္ကန္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေပးနိုင္သည္။

စားသုံးသူမ်ား ေဘးကင္းေအာင္ သင္မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို သူတို႔အားေျပာပါ

ပိုးျပန႔္ပြားကူးစက္မႈမရွိေအာင္ သင္မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ‌ေျပာျပရန္ ၀န္မေလးပါႏွင့္။ ၀န္းထမ္းမ်ားကို ေန႔စဥ္ အပူခ်ိန္တိုင္းျခင္း၊ ေနထိုင္းမေကာင္းသည္ဟု ခံစားရပါက အလုပ္မလုပ္‌ေစျခင္း၊ ထို႔အျပင္ တျခားေသာ ကာကြယ္မႈမ်ား‌ေဆာင္ရြက္‌ေနျခင္း စသသည္တို႔ကို သင့္စားေသာက္ဆိုင္ အ၀င္အ၀တြင္ ပိုစတာမ်ား၊ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားခ်ိတ္ဆြဲျခင္းျဖင့္ စားသုံးသူမ်ားကို အသိေပးပါ။

ခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္ အသုံးျပဳေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ပိုးမႊားကာကြယ္မႈျပဳလုပ္ပါ

သင့္စားေသာက္ဆိုင္၏ ခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္ အသုံးျပဳေသာ ပစၥည္းမ်ားသည္ စားသုံးသူမ်ား အလြယ္တကူထိေတြ႕နိုင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ထားရွိထားပါသလား? သို႔ျဖင့္လၽွင္ ထိုပစၥည္းမ်ားကို အိတ္ထဲသို႔ထည့္ထားျခင္း၊ တစုံတခုျဖင့္ ဖုံးအုပ္ထားျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္သည့္သည္။ ထိုမွသာ ေလထဲရွိပိုးမႊားမ်ား မကပ္ေရာက္နိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

စားဖိုေဆာင္တြင္ တာ၀န္ခံယူမႈ : စားသုံးသူမ်ားအား BOH အေလ့အက်င့္မ်ားျဖင့္ ေသခ်ာမႈေပးပါ

သင္၏စားဖိုေဆာင္သည္ စားသုံးသူမ်ား မျမင္ကြယ္ရာတြင္ ရွိေနေသာ္လည္း ေသခ်ာစြာဂ႐ုစိုက္ရမည္။ FOH လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား နည္းတူ သင္၏ စားဖိုမႉးႏွင့္ စားဖိုေဆာင္၀န္ထမ္းမ်ားသည္ စားသုံးသူမ်ား ေဘးကင္းေဆာင္ ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို စားသုံးသူမ်ား ယုံၾကည္ပါေစ။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေကာင္းမြန္သည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားကို  သင္၏ BOH တြင္‌အသုံးခ်နိုင္သည္။

တစ္ကိုယ္ရည္သန႔္ရွင္းမႈ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ထားရွိျပဌာန္းပါ

စားဖိုေဆာင္၀န္ထမ္းအားလုံး လိုက္နာသင့္သည့္ အေျခခံ တစ္ကိုယ္ရည္သန႔္ရွင္းမႈ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားမွာ :

  • မီးဖိုေခ်ာင္တြင္သာ ၀တ္ဆင္သင့္သည့္ ယူနီေဖာင္း ထားရွိျခင္း
  • ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္သည့္ ေနရာအမ်ိဳးမ်ိးအတြက္ အလြယ္တကူစြန႔္ပစ္နိုင္ေသာ လက္အိတ္မ်ား၊ ခါးစည္းမ်ား ထားရွိျခင္း
  • အလြယ္တကူမေခ်ာ္နိုင္‌ေသာ အလုံပိတ္ ဖိနပ္မ်ား ထားရွိျခင္း
  • သပ္ရပ္ေသာဆံပင္ပုံစံ ထားရွိျခင္း
  • သန႔္ရွင္းေသာ လက္သည္းအတိ ထားရွိ၍ လက္မ်ားကို မၾကာခဏ ေဆးေၾကာသန႔္စင္ျခင္း
  • အစားအေသာက္မ်ားကို ပိုးမႊားမကူးစက္ရန္ ပလတ္စတစ္ႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ မ်က္ႏွာဖုံးအကာအကြယ္မ်ား ထားရွိျခင္း
  • တစုံတေယာက္ ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္ပါက ခ်က္ျခင္း ေဆး႐ုံသို႔ပို႔ျခင္း၊ အိမ္သို႔ျပန္လႊတ္ေစျခင္း အစရွိသည့္ က်န္းမာေရးလမ္းညႊန္ ထားရွိျခင္း

အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ဟင္းခ်က္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္း

သင္၏ အစားအေသာက္မ်ား လတ္ဆတ္၍ ပိုးမႊားအႏၲရာယ္ကင္းသည္ကို ေသခ်ာေစရန္ ယုံၾကည္ရေသာ ကုန္သည္ထံမွသာ ဟင္းခ်က္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူပါ။ ဟင္းခ်က္ရတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ဓားမ်ား ၊အသုံးေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ စက္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားအားလုံး ကိုင္တြယ္အသုံးမျပဳခင္ ေသခ်ာစြာ သန႔္ရွင္းထားသည္ကို စားဖိုမႈမွ ‌ဂ႐ုျပဳရမည္။ ထို႔အျပင္ ခ်က္ၿပီးသား အသားငါးႏွင့္ မခ်က္ရေသးေသာ အသားငါးမ်ားကို အတူတကြ သိုေလွာင္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္သင့္ပါ။

ေအးခဲထားေသာ အသားငါးမ်ား ျပင္ဆင္ရာတြင္ ၂နာရီအတြင္း ခ်က္ျပဳတ္သင့္ၿပီး မည္သည့္အစားအစာကိုမဆို ျပန္မေႏႊးသင့္ပါ။

အစားအစာခ်က္ျပဳတ္ျခင္း

ခ်က္ျပဳတ္ခ်ိန္တြင္ ေသခ်ာ က်က္မက်က္ ႏွင့္ ေဘးကင္းစြာ ခ်က္ျပဳတ္မႈသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။

ျပင္ဆင္ထားေသာ အသားငါးမ်ား အခန္းတြင္းအပူခ်ိန္၌ ေကာင္တာေပၚတြင္ ထားပစ္ခဲ့ျခင္းသည္ အလြယ္တကူ ပိုးမႊားကူးနိုင္သျဖင့္ လၽွင္ျမန္စြာ ခ်က္ျပဳတ္သင့္သည္။

လိုအပ္သည့္အပူခ်ိန္တြင္သာ အစားအစာမ်ားကို အျမဲခ်က္ျပဳတ္ပါ။ အကယ္၍ အစားအစာ ျပန္ေႏႊးဖို႔ လိုအပ္လာလၽွင္ လိုအပ္သည့္အပူခ်ိန္သို႔ေရာက္သည္အထိ အနည္းဆုံး၁၅စကၠန႔္ ျပန္ေႏႊးရမည္။

ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ေဆးေၾကာျခင္း

သင္၏စားေသာက္ဆိုင္သည္ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) စံညႊန္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို ေဆး‌ေၾကာရာ၌ သုံးသည့္ ဆပ္ျပာ၊ ပိုးသန႔္ေဆး စသည္တို႔ အသုံးျပဳသင့္သည္။ ဤအေလ့အက်င့္သည္ ပုံမွန္လုပ္ေနၾက အေလ့အက်င့္မဟုတ္သင့္အျပင္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ ပိုၾကာနိုင္ေသာ္လည္း သင္ႏွင့္စားသုံးသူမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္း ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳေပးနိုင္သည္။

ဤအေလ့အက်င့္မ်ားထဲမွ တစ္ခ်ိဳ႕သည္ ယခု ကိုရိုနာ ဗိုင္းရစ္ ျပန႔္ပြားေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အႀကံျပဳထားေသာ္လည္း အျခားအေလ့အက်င့္မ်ားသည္ သင္၏စားေသာက္ဆိုင္တြင္ ပုံမွန္ေဆာင္ရြက္ေနၾက အေလ့အက်င့္မ်ား ျဖစ္သင့္သည္။ မဟုတ္ပါက ဤအခ်ိန္သည္ ထိုအေလ့အက်င့္မ်ားကို စ၍အသုံးျပဳသင့္သည့္အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ စားသုံးသူမ်ားသည္ သင့္စားေသာက္ဆိုင္ အရည္အေသြးႏွင့္ အစားအစာေဘးကင္းမႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည္တို႔အေပၚတြင္ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ယုံၾကည္စိတ္ခ်ေနမည္ျဖစ္သည္။

 

 ေကာင္းမြန္ေသာ အစားအေသာက္ပို႔သည့္ 

၀န္ေဆာင္မႈသည္ စစ္မွန္ေသာ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားမွ အစျပဳျခင္းျဖစ္သည္

အစားအေသာက္ပို႔သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ ျပင္ဆင္သည့္အခါတိုင္းတြင္ အရည္အေသြးျပည့္မွီ၍ တာရွည္ခံမည့္ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။ Unilever Food Solutions မွ တင္သြင္းေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေလ့လာလိုက္ပါ။

ဤေနရာတြင္ ေလ့လာပါ