လုိက္နာရန္စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားား

ေက်းဇူးျပဳ၍ အေၾကာင္းၾကားစာကုိ ေသခ်ာစြာဂရုတစုိက္ဖတ္ေပးပါ။ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ လုိအပ္တဲ့အခ်က္အလက္မ်ားအားလုံး ထုိအေၾကာင္းၾကားစာထဲတြင္ ပါ၀င္သည္။

အေထြအေထြအေၾကာင္းအရာ

Unilever (Myanmar) Ltd ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ကုိ အသုံးျပဳမည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါ အေသးစိတ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားနဲ႔ အဂၤလန္ႏွင့္ ေ၀းစ္ႏုိင္ငံတုိ႔ရဲ႕ နည္းဥပေဒတုိ႔ကုိ လုိက္နာရန္ လုိ္အပ္ပါသည္။


မူပုိင္ခြင္

ယူနီလီးဗားျမန္မာလီမီတက္သည္ မူပိုင္မွတ္ပုံတင္ၿပီးသား ျဖစ္ပါသည္။ မူပိုင္ခြင္အျပင္ အျခားမူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ စာ၊ ပုံ၊ အသံ၊ နည္းပညာဆိုင္ရာေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္အလုံးစုံေသာအမွတ္အသားအားလုံးသည္ ယူနီလီဗားျမန္မာလီမီတက္ႏွင့္မိတ္ဖက္ကုမၸဏီအားလုံးမွပိုင္ဆိုင္ပါသည္။ (သို႔မဟုတ္) မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာပိုင္ရွင္မ်ားအားလုံး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္တြင္အက်ဳံးဝင္သည္။ ယူနီလီဗားဂရုေအာက္တြင္ရိွေသာအဖြဲ႔မ်ားျဖစ္သည့္ စီးပြားဖက္ကုမၸဏီမ်ားအားလုံးကိုလည္း ညႊန္းဆုိပါသည္။

အက်ဳိးအျမတ္မပါပဲအသုံးျပဳရန္၊ ဗဟုသုတမွ်ေဝရန္ႏွင့္တစ္ကိုယ္ေရအသုံးျပဳရန္တို႔အတြက္ ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း၊ အြန္လိုင္းမွေဒါင္းလုဒ္ဆြဲယူျခင္းႏွင့္ပုံႏိုပ္ထုတ္ေဝျခင္းကဲ႔သို႔ေသာ ျပန္လည္မွ်ေဝျခင္းမ်ားအားအခြင့္ျပဳထားသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျဖန္႔ေဝအသုံးျပဳျခင္း၊ ျပန္လည္ေရးသားျပင္ဆင္ျခင္း၊ အင္တာနက္တြင္ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္းမ်ားကိုလုံးဝခြင့္မျပဳပါ။ အျခားေသာလုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ား (သို႔မဟုတ္) အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုခြင့္မျပဳပါ။


အမွတ္တံဆိပ္မ်ား

Unilever (Myanmar) Ltd နဲ႔ ၄င္း၏သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အဆုိပါ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ ျပသထားေသာ အမွတ္တံဆိပ္အားလုံးကုိ တရား၀င္လုိင္စင္ျဖင့္ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ သုံးပုိင္ခြင့္ တို႔ရွိပါသည္။


ကုန္ပစၥည္းရႏုိင္ျခင္း

Unilever (Myanmar) Ltd မွ ၀ယ္ယူသုံးစြဲသူမ်ားဆီသုိ႔ တုိက္ရုိက္ေရာင္းခ်ေပးျခင္း မရွိပါ။ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ေပၚတြင္တင္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားနဲ႔၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ တုိက္ရုိက္၀ယ္ယူေရာင္းခ်ဖုိ႔အတြက္ တင္ထားျခင္းမဟုတ္သလုိ ျပထားေသာပစၥည္းမ်ားနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအားလုံးသည္ ႏုိင္ငံတုိင္းတြင္တန္းတူ ရႏုိင္ျခင္းလည္းမဟုတ္ပါ။ ဒါ့အျပင္ ကုန္ပစၥည္းနာမည္နဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားတုိ႔သည္လည္း ႏုိင္ငံအလုိက္အနည္းငယ္ ကြာျခားမႈရွိႏုိင္သည္။ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုခ်င္းရဲ႕ ရႏုိင္ျခင္း၊ သင့္ေတာ္ျခင္းတုိ႔နဲ႔ ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား (သုိ႔) ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ Unilever (Myanmar) မွ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (သုိ႔) ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားထံမွ ေမးျမန္းစုံစမ္း သင့္ပါသည္။


လုံၿခံဳစိတ္ခ်မႈမ်ား

၀က္ဘ္ဆုိဒ္ေပၚတင္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ Unilever (Myanmar) Ltd နဲ႔ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသုိ႔ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံဖုိ႔ ရည္ရြယ္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ၄င္းရွယ္ယာမ်ားေရာင္းခ်ျခင္းမွ ရေသာ၀င္ေငြမ်ားသည္ အတက္အက်ရွိႏိုင္သည့္အျပင္ မူလရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံခဲ့သည့္ပမာဏအတုိင္း ျပန္ရႏို္င္ဖုိ႔ အာမမခံပါ။ အရင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ေနာက္ျဖစ္လာမည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ လုံး၀သက္ေရာက္မႈမရွိပါ။


အေၾကာင္းအရာ

အဆုိပါ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ေရးထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ႏုိင္ေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႔သည္ အေျခခံအခ်က္အလက္အေၾကာင္းအရာမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းမဟုတ္သည့္အတြက္ ျပည့္စုံ တိက်မႈအပုိင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အာမခံျခင္းမရွိပါ။ ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ၄င္းရွယ္ယာမ်ားေရာင္းခ်ျခင္းမွ ရေသာ၀င္ေငြမ်ားသည္ အတက္အက်ရွိႏိုင္သည့္အျပင္ မူလရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံခဲ့သည့္ပမာဏအတုိင္း ျပန္ရႏို္င္ဖုိ႔ အာမမခံပါ။ အရင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ေနာက္ျဖစ္လာမည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ လုံး၀သက္ေရာက္မႈမရွိပါ။ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ကုိသုံးျခင္းႏွင့္ ထုိ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ေပၚရွိ လင့္ခ္မ်ားကုိ ခ်ိတ္ဆက္မိျခင္းျဖင့္  ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆုံးရႈံးမႈ၊ ပ်က္စီးမႈ၊ ကုန္က်မႈမ်ားအတြက္ Unilever (Myanmar) Ltd နဲ႔ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အဆုိပါလုပ္ငန္းမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ရုံးကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးမည္ မဟုတ္ပါ။ တုိက္ရုိက္ထိခုိက္ေစေသာ အရႈံးမ်ားနဲ႔ အျခားသြယ္၀ႈိက္၍ ႀကံဳလာႏို္င္ေသာ အရႈံးမ်ားအားလုံးကုိလည္း တာ၀န္ယူမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။

က်ြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ေပၚတြင္ တစ္စုံတစ္ရာ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားကုိ အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိဘဲ သင့္ေတာ္အဆင္ေျပသလုိ ျပဳလုပ္ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။


ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာဆိုဒ္မ်ား

ဒီဆိုဒ္မွတစ္ဆင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာရွုေထာင့္ေတြမွ ယခုဆိုဒ္ႏွင့္ပတ္သတ္ဆက္ႏြယ္ေသာအင္တာနက္ဆိုဒ္မ်ားကိုအလြယ္တကူဝင္ေရာက္ခြင့္ရိွပါသည္။ ယူနီလီဗားျမန္မာလီမီတက္ႏွင့္စီးပြားဖက္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ယခုဆိုဒ္မ်ား၊ ဆိုဒ္ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္တစ္နည္းနည္းျဖင့္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုခုအရပတ္သတ္ဆက္ႏြယ္မွဳမရိွပါ။ ယူနီလီဗားျမန္မာႏွင့္စီးပြားဖက္လုပ္ငန္းမ်ားမွရည္ညႊန္းထားေသာ ဆိုဒ္မ်ားတြင္ပါဝင္ေသာစိတ္ဝင္စားဖြယ္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ပါဝင္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ဆိုဒ္ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာအခ်က္အလက္အားလုံးတို႔သည္ ယူနီလီဗားျမန္မာႏွင့္စီးပြားဖက္လုပ္ငန္းမ်ာမွ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမရိွလွ်င္ ထိုလုပ္ငန္းမ်ား၏သက္ဆိုင္ရာအရာရိွမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေအ႔ဂ်င္႔မ်ားအားလုံးတြင္သာတာဝန္ရိွသည္။ ဘယ္အခ်ိန္မဆိုတစ္ျခားဆိုဒ္မ်ားမွျပန္လည္ၿပီးထြက္ခြာလိုလွ်င္ယူနီလီဗားဆိုဒ္သို႔ျပန္လည္လာေရာက္လိုလွ်င္ မူလဆိုဒ္သို႔ ေနာက္ျပန္သြားေသာခလုတ္ကိုႏွိပ္ၿပီးေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယူနီလီဗားျမန္မာ၏အင္တာနက္မွတ္ပုံတင္အမည္ကိုလည္း အသုံးျပဳၿပီးဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။(https://unileverfoodsolutionsmyanmar.com)