စားဖုိမွဴးအဖြဲ႕

သင့္ရဲ႕ဟင္းလ်ာမ်ားကိုေကာင္းမြန္ျပည့္စံုျပီးအရသာရိွစြာဖန္တီးရာတြင္ က်ြန္ေတာ္တုိ႔ Unilever Food Solutions ၏ကြ်မ္းက်င္စားဖိုမွဴးမ်ား၏ဟင္းလ်ာနွင့္ဆိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္စိတ္ကူးစိတ္သန္းအသစ္မ်ားကိုဖန္တီးလိုက္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔စားဖိုမွဴးအဖြဲ႕အေနျဖင့္သင္၏ခ်က္ျပဳတ္ဖန္တီးရာမွဳမ်ားကိုအေကာင္းဆံုးဖန္တီးရာတြင္လုိအပ္ေသာအၾကံအဥာဏ္မ်ားကိုေ၀ငွေပးရန္အသင့္ရိွေနပါသည္။

စားဖိုမွဴး ေစာယိုရွဳ

စားဖိုမွဴး ေစာယိုရွဳ

စားဖိုမွဴးမန္ေနဂ်ာ (ဟိုတယ္နွင့္စားေသာက္ဆိုင္)

စားဖုိမွဴးေစာဟာ ဆီဒိုးနားဟိုတယ္တြင္ စားဖုိမွဴးအျဖစ္စတင္တာ၀န္ယူလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္

ယူနိုက္တတ္အာရပ္အမ္းမရိတ္ သို႕ေျပာင္းေရြ႕ၿပီး Kempinsky hotel, Dubai Marina Yacht Club နဲ႔ Dubai Mall hotel တုိ႔တြင္လည္း စားဖိုမွဴးအျဖစ္ ျပည္တြင္းနွင့္ႏုိင္ငံတကာဟုိတယ္မ်ားမွာတြင္လုပ္ကိုင္ခဲ႔ပါသည္။

စားဖိုမွဴးေစာသည္ အရသာ၇ွိေသာအစားအစာမ်ားကို ခ်စ္ျမတ္နိုးျပီး ထိုအစားအစာမ်ားကို သူ့၏ဧည့္သည္မ်ားနွင့္ စားသံုးသူမ်ားကို အျမဲေ၀မွ်ေနခ်င္သူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

စားဖိုမွဴး ၀င္းေနာင္

စားဖိုမွဴး ၀င္းေနာင္

Customer Development စားဖိုမွဴး(စားေသာက္ဆုိုင္ခြဲလုပ္ငန္းစုမ်ား)

စားဖိုမွဴး၀င္းသည္ျပည္တြင္းနွင့္နိုင္ငံတကာဟိုတယ္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ထားေသာအေတြ႕အၾကံဳမ်ားစြာရိွပါသည္။၇ွမ္းရိုးရာ စားေသာက္၏စားဖိုေဆာင္မန္ေနဂ်ာမလုပ္မီ Singapore Grand Hyatt ဟိုတယ္တြင္ စားဖုိမွဴးအျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ စားဖိုမွဴး၀င္းသည္အစားအေသာက္နယ္ပယ္၏စိန္ေခၚမႈအသစ္ေတြကိုၾကိဳက္နွစ္သက္သူျဖစ္ျပီး စားဖိုေဆာင္အတြင္းအသစ္သစ္ေသာေပါင္းစပ္ဟင္းလ်ာမ်ားဖန္တီးရျခင္းကို ၾကိဳက္နွစ္သက္သူတစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါသည္။