သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တည္တံ့မႈကို မထိခိုက္ေစသည့္ ထုပ္ပိုးမႈစနစ္

သံုးစဲြသူမ်ားအားကုန္ပစၥည္းျဖန႔္ျဖဴးေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုအနေျဖင့္ ကၽြန္ုပ္တို ့၏အခန္းကဏ႑တြင္ပါ၀င္ရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။ ကၽြနု္ပ္တို္ ့သည္ တိုးတက္မ်ားျပားလာေသာ   ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ ထုပ္ပိုးသည့္ ကုမၸဏီ မ်ားအနက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တည္တံ့မႈကို မထိခိုက္ေစသည့္ ထုပ္ပိုးမႈစနစ္ဆိုင္ရာ ကတိကဝတ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ကုမၸဏီ မ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

 သို႔ရာတြင္ ပလစ္စတစ္မ်ား ျပန္လည္သုံးစဲြမႈ၊ ျပန္လည္လည္ပတ္မႈႏွင့္ ေဆးြျေမ့ႏိုင္သည့္ သာမန္ပလစ္စတစ္တို႔ကို ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္အမ်ားအျပားရွိေနပါေသးသည္။             ထို ့ေၾကာင့္ သင့္အကူအညီကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ လိုအပ္ပါသည္။

"ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္လည္အသုံးျပဳပါ" လိုဂိုနွင့္အတူ Unilever Food Solutions ကုမၸဏီ၏ ကုန္ပစၥည္းတိုင္းသည္လည္း ၄င္းအထုပ္မ်ားကို အသုံးျပဳၿပီးေနာက္ မည္သို႔ကုိင္တယြ္ ရမည္ကို ေဖာ္ျပပေးသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားပါရိွပါသည္။ထုပ္ပိုးမႈပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုစီအတကြ္ သင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါသည္။ ၎တို႔မွာ- ျပန္လည္အသုံးျပဳျခင္း၊ ျပန္လည္အသုံးျပဳရန္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စြန႔္ပစ္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ ပစၥည္းတစ္ခုစီကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အိုင္ကနြ္႐ုပ္ပုံငယ္

တစ္ခုစီျဖင့္ အမွတ္အသားျပဳလုပ္ထားပါသည္။ သင့္ထုပ္ပိုးမႈပစၥည္း

  ေပၚရွိ စာၫႊန္းမွတဆင့္ မည္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾကည့္လိုက္ပါ။

ျပန္လည္အသုံးျပဳရန္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း

ျပန္လည္အသုံးျပဳရန္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း

အသံုးျပဳျပီးေသာဘူးခံြအားျဖည့္ဆည္းကာအသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ေစ၊

အျခားတစ္စုံတစ္ခုကို သိမ္းဆည္းသိုေလွာင္ျခင္း

ျဖစ္ေစ အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။။

ျပန္လည္အသုံးျပဳရန္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း

ျပန္လည္အသုံးျပဳရန္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း

အသုံးျပဳၿပီးေသာ အထုပ္ကို သင့္ေလ်ာ္စာြျပန္လည္အသုံးျပဳရန္

စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ထားေသာအမႈိက္ပုံးအတင္ြးသို့ ထည့္ပါ။

စြန႔္ပစ္ျခင္း

စြန႔္ပစ္ျခင္း

အသုံးျပဳၿပီးေသာ အထုပ္ကို အမႈိက္ပုံးအတြင္းသို႔ ထည့္ပါ။

 

အစားအေသာက္နယ္ပယ္တြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားႏွင့္အတူ ျပန္လည္အသုံးျပဳရန္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္မႈကို တိုးျမင့္လုပ္ေဆာင္မည့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အလုပ္

ပလက္စတစ္စြန္ ့ပစ္ျခင္းသည့္ က်ြႏု္ပ္တို ့သိထားၾကသည့္အတိုင္း  ယနေ ့ကမာၻႀကီး၏ အႀကီးမားဆုံးေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအနက္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။             ယနေ ့တြင္ ၈.၃ ဘီလီယံတန္ခန႔္ရွိေသာ ပလစ္စတစ္မ်ားကို ဖန္တီးခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ကာ ၎တို႔အမ်ားစုကို စြန႔္ပစ္ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္ (ရင္းျမစ္- Science Daily စာေစာင္)။

လက္ရွိႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္းဆိုလွ်င္ ၂၀၅၀ သို႔ေရာက္သည့္အခါ ၁၂ ဘီလီယံတန္ပမာဏသည္ အမႈိက္ပုံ သို႔မဟုတ္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အတြင္း ေရာက္ရွိလာပါလိမ့္မည္။ဤသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တည္တံ့မႈကို ထိခိုက္ေစသည့္အတြက္ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္မႈျပဳလုပ္လုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ျပန္လည္အသုံးျပဳရန္စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားအား စုေဆာင္း ရယူျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္းသည္ ၎ပစၥည္းမ်ားအား ျပန္လည္အသုံးျပဳရန္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္မႈကို ေသခ်ာစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ပါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအၾကား ျပန္လည္အသုံးျပဳရန္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္မႈကို တိုးျမင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အစိုးရႏွင့္ NGO အဆင့္ သိျမင္နားလည္မႈကို တိုးျမင့္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ထံတြင္ ျပန္လည္အသုံးျပဳရန္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္မႈကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ တိုက္တြန္းအားေပးရန္ႏွင့္ ျပန္လည္အသုံးျပဳရန္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္မႈကို ဘဝတစ္သက္တာ ျပဳလုပ္သည့္ အေလ့အက်င့္ကို အကူအညီျဖစ္ေစရန္ ပေရာဂ်က္အမ်ားအျပားရွိပါသည္။

Unilever သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တည္တံ့မႈကို မထိခိုက္ေစသည့္ ရွင္သန္ေနထိုင္မႈ အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုရယူရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အေၾကာင္း(About Us) ကို စစ္ေဆးၾကည့္ရႈပါ။