သင္ကိုယ္တိုင္ ျပိဳင္ပြဲ၀င္ေရာက္စဥ္ သို႔မဟုတ္ ျပပြဲမ်ား တြင္ပါ၀င္စဥ္၊ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈ၀ယ္ယူစဥ္၊ က်ြႏု္ပ္တို႔ထံမွသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရယူရန္ပံုစံျဖည့္စြက္စဥ္၊ က်ြႏု္ပ္တို႔၏ Applicationကိုအသုံးျပဳျခင္း၊ ေလ့လာစုံစမ္းမႈပုံစံကိုျဖည့္စြက္ျခင္း၊အၾကံေပးမွတ္ခ်က္ျပဳျခင္း၊ ေနာက္ဆုံးအခ်က္အလက္မ်ားကို ပုံစံ (သို႔မဟုတ္) အြန္လိုင္းတြင္ျဖည့္စြက္ေပးပို႔ျခင္း၊ သင္၏လူမႈကြန္ယက္အေကာင့္ကို အသုံးျပဳကာ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ သင္၏တယ္လီဖုန္း နံပါတ္မ်ားသို ႔လူကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ အလိုအေလ်ာက္ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ေရးစနစ္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းတို႔ေၾကာင္ ့သင့္ထံမွရရွိလာသည့္ သင့္၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား “Personal Data” ကို က်ြႏု္ပ္တို႔က်င္းပျပဳလုပ္ေသာျပိဳင္ပြဲမ်ား၀င္ေရာက္ရန္ သို႔မဟုတ္ ျပပြဲမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ပါ၀င္ရန္၊ ၀ယ္ယူေသာထုတ္ကုန္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ေတာင္းဆိုေသာ၀န္ေဆာင္မႈကိုေပးအပ္ရန္၊ အနာဂတ္အစီအစဥ္မ်ားအေၾကာင္းၾကားရန္၊ သင္၏စုံစမ္းမႈကိုအေၾကာင္းျပန္ၾကားရန္၊ က်ြႏု္ပ္တို႔၏ထုတ္ကုန္ဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားနွင့္ သင္စိတ္၀င္စားဖြယ္ရွိေသာ ထုတ္ကုန္အသစ္မ်ားဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးရန္၊ သင့္အားဖိတ္ၾကားရန္ႏွင့္က်ြႏု္ပ္တို႔ထုတ္ေ၀ေသာ သတင္းလႊာကိုပုံမွန္ရယူေစရန္ သို႔မဟုတ္ အျငင္းပြားမႈတစ္စုံတစ္ရာ အတြက္ အခ်က္အလက္စိစစ္ေကာက္ယူရန္ ႏွင့္ စားသုံးသူေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္သာအသုံးျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္း သို႔မဟုတ္ ျပည္ပတြင္တည္ရွိေနေသာ က်ြႏု္ပ္တို႔၏ကုမၸဏီဌာနခ်ဳပ္မ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာရုံးမ်ား၊ ရုံးခြဲမ်ား၊ အဖြဲ႔၀င္ကုမၸဏီမ်ား သို႔မဟုတ္ Unilever  ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု သို႔မဟုတ္ ေအဂ်င္စီ၊ ေငြေပးေခ်မႈတာ၀န္ယူေသာ ကုမၸဏီမ်ား စသည့္ တတိယအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ အထက္ေဖာ္ျပပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍သာလွ်င္သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးေကာင္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သင့္အားက်ြႏု္ပ္တို႔မွအသိေပးလိုပါသည္။

သင့္၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို အမွားျပင္ဆင္ျခင္း၊ ကန္႔သတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္ထည့္သြင္းျခင္း၊ စုံစမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေစာဒကတက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္လိုပါက UFS Myanmar, Mimosa အေဆာက္အဦ၊အမွတ္ (၁၉၆) အေနာက္ေရႊဂုံတိုင္လမ္းသြယ္(၅)၊ ဗဟန္းျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ (တယ္လီဖုန္း - + ၉၅၉ - ၇၉၇၀၀၀၁၅၀ မွ ၇၉၇၀၀၀၁၅၈ အထိ)သို႔ ေက်းဇူးျပဳ၍ဆက္သြယ္ေပးပါရန္။

က်ြႏု္ပ္တို႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္သင့္၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္ကိုနားလည္မွတ္သားေပးေစလိုပါသည္။ သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို က်ြႏု္ပ္တို႔မည္ကဲ့သို႔အသုံးျပဳသည္ကိုအေသးစိပ္သိရွိလိုပါက ကိုယ္ေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒကိုေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္  http://www.unileverprivacypolicy.com/en_gb/policy.aspx  တြင္၀င္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုသင္ကသေဘာတူျပီး၊သင္၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိုက်ြႏု္ပ္တို႔မွရယူေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးမည္ဟုယုံၾကည္ပါသည္။သင့္ထံမွတစ္စုံတစ္ရာတုံ႔ျပန္အေၾကာင္းၾကားျခင္းကိုလက္ခံရရွိမႈမရွိပါကအထက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို သင္ကသေဘာတူညီျပီးျဖစ္သည္ဟုမွတ္ယူမည္ ျဖစ္ပါသည္။