+

ဟင္းလ်ာျပင္ဆင္နည္း

 • ပုစြန္ကင္ 3 ခု
 • ကင္းမြန္ကင္ 3 ခု
 • ဂဏန္း 2 ခု
 • ေယာက္သြား 5 ခု

အသင့္သံုးရန္စပ္ထားေသာအဓိကေဆာ့စ္(ပင္လယ္စာေဆာ့စ္)

 1. ဟင္းလ်ာျပင္ဆင္နည္း

  • ျပင္ဆင္ထားေသာပင္လယ္စာပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားကုိ ေရေဆးေပးပါ (သုိ႔) အနည္းငယ္က်က္သည္အထိျပဳတ္ေပးပါ (သို႔) ကင္ေပးပါ။
  • ပင္လယ္စာအားလုံးကုိ ပန္းကန္ထဲထည့္ၿပီးေနာက္ ပင္လယ္စာအစပ္ေဆာ့စ္နွင့္အတူသံုးေဆာင္နိုင္ပါသည္။*

  *အသင့္သံုးရန္စပ္ထားေသာအဓိကေဆာ့စ္(ပင္လယ္စာေဆာ့စ္) (လိုအပ္ေသာအရသာအလိုက္အသံုးျပဳပါ။)

 2. အသင့္သံုးရန္စပ္ထားေသာအဓိကေဆာ့စ္(ပင္လယ္စာေဆာ့စ္)

  • ပါ၀င္ပစၥည္းအားလုံးကုိေရာထည့္ၿပီး ေသခ်ာေမႊေပးပါ။