အခမဲ့နမူနာကုန္ပစၥည္းမ်ား

 1. ျမန္မာနိုင္ငံရိွအစားအေသာက္လုပ္ငန္းမ်ား၊အစားအေသာက္နယ္ပယ္ရိွလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား၊စားဖုိမွဴးမ်ား ကုိ ကမ္းလွမ္းျခင္း
 2. အဆုိပါ မိတ္ဆက္ပြဲသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္သာအဓိကရည္ရြယ္ၿပီး ျပည္ပမွလာေသာအလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ခဲ့လွ်င္ တရား၀င္ မွတ္ပုံတင္အေထာက္အထား ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ေနထုိင္ခြင့္လက္မွတ္ ရွိသည့္သူမ်ားပင္ ပါ၀င္ခြင့္ရွိသည္။
 3. ကုန္ပစၥည္းနမူနာမ်ားကုိ ျပည္တြင္းလိပ္စာကုိသာ ေပးပုိ႔ပါ။
 4. လူတစ္ေယာက္နဲ႔ IP လိ္ပ္စာတစ္တြဲသည္နမူနာတစ္ခုအတြက္သာျဖစ္ပါသည္။
 5. မိတ္ဆက္ပြဲတစ္ခုစီအတြက္ ျဖန္႔ျဖဴးကုန္ပစၥည္းနမူနာအေရအတြက္ ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ နမူနာအကန္႔အသတ္ေက်ာ္လွ်င္ (သုိ႔) စမ္းသပ္ကာလကုန္ဆုံးသြားတဲ့အခါ အက်ဳံးမ၀င္ေတာ့ပါ။
 6. ပစၥည္းစမ္းသပ္လုိပါက ေလွ်ာက္လႊာစာရြက္ကုိ အျပည့္အစုံျဖည့္ၿပီး တစ္ႀကိမ္သာလွ်င္ေပးပုိ႔ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး လိပ္စာအတိအက်မပါေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။
 7. Unilever Food Solutions မွ လုပ္ငန္းတကယ္ရွိမရွိ အလုပ္ခ်ိန္တြင္လာေရာက္စစ္ေဆးၿပီးမွ နမူနာကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
 8. စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ရက္ ၆၀ အတြင္းကုန္ပစၥည္းနမူနာမ်ားကုိ ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
 9. အဆုိပါမိတ္ဆက္ပြဲစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ မကုိက္ညီေသာ နမူနာပစၥည္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္ၿပီး ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္လည္း မဟုတ္ပါ။
 10. အဆုိပါပရုိမုိးရွင္းနဲ႔ မိတ္ဆက္ပဲြကုိ ပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ သင့္ေပးပို႔ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကာလကန္႔သတ္ျခင္းမရွိဘဲ အျခားေသာလုိအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္လည္း အသုံးျပဳခြင့္ရွိပါသည္။ ဥပမာ - Unilever (Myanmar) Ltd
 11. ဥပမာအားျဖင့္ Unilever (Myanmar) Ltdလက္ေအာက္တြင္ တုိက္ရုိက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိေသာ ေနရာတြင္ျဖစ္လာမည့္ မည္သည့္ျပႆနာ၊ ကိစၥမ်ားကုိမဆုိ တာ၀န္ယူမည္မဟုတ္ပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ အင္တာနက္လုိင္းခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားေႏွာင့္ေႏွးျခင္း (သုိ႔) ပ်က္သြားျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္မျပည့္စုံျခင္းမ်ားျဖစ္ခဲ့ပါက လုံး၀တာ၀န္ယူမည္မဟုတ္ပါ။ ဒါ့အျပင္ သက္ဆုိင္ရာပံ့ပုိးသူမ်ားရဲ႕ ပ်က္ကြက္မႈ၊ ျပင္ပခ်ိတ္ဆက္လုပ္ငန္းမ်ားအေနႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးၾကန္႔ၾကာမႈ၊ ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမျပည့္စုံမွားယြင္းမႈမ်ား နဲ႔ ႀကံဳလာႏုိင္သည့္ အျခားျခားေသာ ျပႆနာမ်ား ကုိလည္းေျဖရွင္းေပးမည္မဟုတ္ပါ။
 12. Unilever မွ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ၄င္းႏွင့္ဆက္စပ္ေၾကာ္ၿငာအဂ်င္စီမ်ား၊ ျပင္ပတြဲ ဖက္လုပ္ကုိင္သူမ်ား၊ ေအဂ်င္စီမ်ား နဲ႔ ျပင္ပခ်ိတ္ဆက္လုပ္ငန္းမ်ား စတဲ့ Unilever ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွသူမ်ားအားလုံး အဆုိပါပရုိမုိးရွင္းႏွင့္ မိတ္ဆက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ခြင့္မရွိပါ။
 13. သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိဘဲ ေျပာင္းပုိင္ခြင့္ ရွိပါသည္။
 14. အဆုိပါ ပရုိမုိးရွင္း၊ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားအားလုံးကုိ တရားမွ်တစြာ ေျဖရွင္းေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါတယ္။
 15. အေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္းနမူနာမ်ား အစီအစဥ္အတုိင္း မျဖစ္ခဲ့လွ်င္ အဖြဲ႕အစည္းမွ အျခားတန္ဖုိးတူဆင္တူပစၥည္းတစ္ခုခုျဖင့္ အစားထုိးေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
 16. အဆုိပါပရုိမုိးရွင္းႏွင့္ မိတ္ဆက္ပြဲသည္ အခမဲ့ျဖစ္ပါသည္။ အခြန္နဲ႔ ပုိ႔ခမ်ားအားလုံးကုိလည္း အဖြဲ႕အစည္းမွ တာ၀န္ယူသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အတုအပမ်ားနဲ႔ မရုိးသားသည့္လိမ္ညာမႈမ်ားကုိလည္း သတိျပဳေစလုိပါသည္။ အေသးစိတ္သိလုိလွ်င္ ထုိလိပ္စာမွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏုိင္ပါသည္။