ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ စားဖိုမႉးမ်ားကို အေထာက္အပံ့ျပဳလုပ္ေပးေနသည့္ စားဖိုမႉးမ်ားျဖစ္ပါသည္။

စားဖိုမႉးအေထာက္အပံ့ – စားဖိုမႉးမ်ားအတြက္ စားဖိုမႉးမ်ားမွ ပံ့ပိုးသည္

Unilever Food Solutions ကုမၼဏီသည္စားဖိုမႉးမ်ားကတည္ေထာင္ထားေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး မီးဖိုေခ်ာင္အတြင္း ေန႔စဥ္ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ သင့္အခက္အခဲမ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔က သိရွိနားလည္ပါသည္။ သင့္ဘဝအား အနည္းငယ္ခန႔္ ပို၍ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕မႈရွိလာေစရန္ အတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေဆာင္႐ြက္သမွ်ေသာ အရာအားလုံးကို အာ႐ုံစိုက္လုပ္ေဆာင္ရပါသည္။ အေကာင္းဆုံးေသာ ကုန္ပစၥည္းေျဖရွင္းခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ သင့္အား စိတ္ကူးဉာဏ္ကြန္ျမဴးလာေစရန္၊ သင့္ကို ေလ့က်င့္ေပးရန္ႏွင့္ ပံ့ပိုးရန္အတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔က ရည္႐ြယ္ထားပါသည္။ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အစားအစာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ထပ္တိုးခ်ဲ႕ထြင္အေတြ႕အႀကဳံမ်ားရ႐ွိထားသည့္  ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏စားဖိုမႉး ၃၀၀ သည္ အထူးေကာင္းမြန္ေသာအရသာ၊ လြယ္လင့္တကူေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈႏွင့္ အာဟာရျပည့္ဝမႈတို႔ကို တစ္သမတ္တည္း ျမင့္မားေသာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္အညီ မွ်တခ်ိန္ညႇိေပးမည့္ ဟင္းလ်ာေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို ဖန္တီးပါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏  ႏိုင္ငံတကာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္  အစားအစာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကြန္ရက္သည္ အေကာင္းဆုံးေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တည္တံ့မႈကိုမထိခိုက္ေစသည့္ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားကိုအရင္းအျမစ္ျပဳရာတြင္ အကူအညီေပးၿပီး အရည္အေသြးျပည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးလုပ္ေဆာင္က, စိတ္ကူးဉာဏ္ကြန႔္ျမဴးေစသည့္ ေရပန္းစားႏွစ္သက္လ်က္ရွိ ေသာ ဟင္းလ်ာခ်က္ျပဳတ္ည္းမ်ားကိုဖန္တီး၍  စားဖိုမႉးသင္တန္းေပးျခင္း ႏွင့္ အေထာက္အပံ့တို႔ကို ပံ့ပိုးလ်က္ရွိပါသည္။

 

 

 

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ စားဖိုမႉးအဖြဲ႕ႏွင့္ အစားအစာဆိုင္ရာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အဆင့္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ကို Follow လုပ္ပါ။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔က သင့္အား စိတ္ကူးဉာဏ္ ကြန႔္ျမဴးေစရန္အတြက္ အဆင္သင့္ရွိပါသည္။ ေရပန္းစားႏွစ္သက္လ်က္ရွိၾကေသာ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား၊ ေနာက္ဆုံးေပၚ ခ်က္ျပဳတ္နည္းမ်ား၊ မီးဖိုေခ်ာင္တြင္းမွ ရယ္ေမာစရာဟာသမ်ားႏွင့္ ထိပ္တနိးအခ်က္အျပဳတ္အခမ္းအနားမ်ားကို ပိုမိုသိရွိလိုပါ လွ်င္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို  Followလုပ္ထားေစလိုပါသည္။

Call Us

0860 31 41 51
Contact our Customer Care line for quality issues or general inquiries.

မီႏူး ဦးစားေပးေ႐ြးခ်ယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စိတ္ကူးဉာဏ္ကြန႔္ျမဴးမႈ

သက္သတ္လြတ္စားသူမ်ားအတြက္ အစားအစာမ်ား၊ ဂလူတင္ကင္းလြတ္သည့္                       မီႏူးေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့ ္ သီးႏွံသီးသန႔္ အေျချပဳ  အာဟာရဓာတ္စာမ်ားအတြက္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား က အစားအစာဦးစားေပးေ႐ြးခ်ယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စားသုံးသူလိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္အစဥ္အၿမဲ                                      ေျပာင္းလဲေနေၾကာင္းကို သိသာေစပါသည္ - ဤကိစၥရပ္သည္ အစဥ္အၿမဲေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစားရမည့္အရာတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ကြၽမ္းက်င္ေသာ စားဖိုမႉးမ်ားအဖြဲ႕သည္ေနာက္ဆုံး ေပၚ အစားအစာ ဦးစားေပးေ႐ြးခ်ယ္ခ်က္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မွ ခ်က္နည္းျပဳတ္နည္းမ်ား ႏွင့္ အြန္လိုင္းစားဖိုမႉးသင္တန္းမ်ားႏွင့္အတူ အစဥ္စိတ္ကူးဉာဏ္ကြန႔္ျမဴးမႈကို အစဥ္အၿမဲရွိေစၿပီး ယုံၾကည္မႈကို လြယ္လင့္တကူရရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ား

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အစားအစာဝန္ေဆာင္မႈ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ကို  ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏စားဖိုမႉးမ်ား၏ အနီးကပ္ပူးေပါင္းပါဝင္မႈျဖင့္ ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ထိပ္တန္းအစားအစာဝန္ေဆာင္မႈတံဆိပ္မ်ားသည္ မီးဖိုေခ်ာင္းအတြင္း၌ မည္သည့္ထိခိုက္နစ္နာမႈကိုမွ မရွိေစဘဲ အရည္အေသြးကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည္မွာ အံ့ဩဖြယ္ကိစၥမဟုတ္ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ သင္ႏွင့္ သင့္ေဖာက္သည္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ -  အဖတ္မပါေသာ စားၿမိန္ရည္မ်ား၊သက္သတ္လြတ္ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ အေရာင္တင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တာရွည္ခံပစၥည္းမပါေသာ ဟင္းခတ္မႈန႔္ေဖာ္စပ္နည္းမ်ားအထိ - ျဖည့္ဆည္းေပးပါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ရွာေဖြသိရွိလိုလ်င္ သင္ႏွင့္ အနီးဆုံး အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ထံတြင္ စစ္ေဆးေမးျမန္းၾကည့္ပါ။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တည္တံ့မႈကို မထိခိုက္ေစသည့္ ထုပ္ပိုးမႈစနစ္ကို က်င့္သုံးရန္ ကတိျပဳထားသည့္ Unilever အစားအစာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားအစီအစဥ္ ကုမၼဏီ

ပလစ္စတစ္အသုံးျပဳရန္ လိုအပ္သည့္အခါ Unilever Food Solutions သည္ အနည္းဆုံးသုံးစြဲ၍ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ Unilever သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တည္တံ့မႈကို မထိခိုက္ေစသည့္ ရွင္သန္ေနထိုင္မႈ အစီအစဥ္ [SG1] သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ သုံးစြဲမႈေလ်ာ့ခ် ျပဳလုပ္ထားသည့္

ကတိကဝတ္အား ျဖည့္ဆည္းလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္တြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ လမ္းျပအလင္းသဖြယ္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္- ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ၅၀% ကို စြန႔္ပစ္မႈျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ စြန႔္ပစ္အမႈိက္ကို ေလ်ာ့ခ်သြားပါမည္။

၂၀၂၅ ခုႏွစ္တြင္- ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ပလစ္စတစ္ထုပ္ပိုးမႈပစၥည္းမ်ား၏၁၀၀%ကို  ျပန္လည္အသုံးျပဳႏိုင္ျခင္း၊ ျပန္လည္လည္ပတ္သုံးစြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆြးေျမ့ ေစျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ထို႔ျပင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ပလစ္စတစ္ထုပ္ပိုးမႈပစၥည္းမ်ား ၏၂၅% ကို စားသုံးသူအသုံးျပဳၿပီး၍ ျပန္လည္အသုံးျပဳရန္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ထားေသာ (သို႔မဟုတ္ PCR) ပလစ္စတစ္မ်ားမွ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကျွန်တော်တို့သည် အလုံးစုံ ပလပ်စတစ် ထုတ်ပိုးမှုအား အသုံးပြုခြင်းကို တန် ၁၀၀၀၀၀ ကျော် လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် ရေနံဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ပလပ်စတစ်များသုံးစွဲခြင်းကို ခေါက်ချိုးလျော့ကျစေကာ ပြန်လည်ပြုလုပ်ထားသော ပလပ်စတစ်အသုံးပြုမှုကို မြှင့်တင်သွားပါမည်။ ကျွန်တော်တို့ရောင်းချသည်ထက်ပိုများသော ပလပ်စတစ်ထုတ်ပိုးမှုများ ကောက်ယူခြင်းနှင့် အသုံးချခြင်းကို ကူညီပါမည်။

ကျွန်တော်တို့၏ ပလပ်စတစ်အသုံးပြုမှုကို လျော့ချခြင်းအပြင် ပလပ်စတစ်များအတွက် စက်ဝန်းပုံစံ စီးပွားရေးတစ်ခု ဖန်တီးပေးရာတွင် ကူညီရန် စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ပလပ်စတစ်လည်ပတ်မှုတွင်ပါဝင်သော အချက်များအားလုံးတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။

ထို႔ေၾကာင့္ ပလစ္စတစ္သုံးစြဲမႈကို ေလ်ာ့ခ်မည့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ မဟာဗ်ဳဟာ၏ အစိတ္အပိုင္း သုံးရပ္မွာ-

  1. ပလစ္စတစ္မရွိေစေရ
  2. ပလစ္စတစ္ေလ်ာ့နည္းသုံးစြဲေရ
  3. ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ပလစ္စတစ္သုံးစြဲေရ

 

 ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္လည္အသုံးျပဳရန္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ပါ- သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တည္တံ့မႈကို မထိခိုက္ေစသည့္ ထုပ္ပိုးမႈစနစ္ 

Unilever Food Solutions ကုန္ပစၥည္းမ်ားအားလုံးသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဝယ္ယူစားသုံးသူမ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ဤခရီးစဥ္၌ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ ဖိတ္ေခၚလ်က္ “ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္လည္အသုံးျပဳရန္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ပါ ” လိုဂိုအမွတ္အသားကို ယခုအခ်ိန္မွ စတင္သုံးစြဲသြားေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေပးသြင္းသူမ်ား၊ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္အတူ အနီးကပ္ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဤသို႔ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ရွိမေနသည့္ေနရာမ်ားတြင္လည္း   ျပန္လည္အသုံးျပဳရန္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ေရး ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ာ ဖန္တီးႏိုင္ရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔က ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။